Η επωνυμία της εταιρείας είναι «UNITY ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» και ο διακριτικός τίτλος «UNITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 4.500 ευρώ και διαιρείται σε εκατόν πενήντα εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία 300 ευρώ. Δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές. Ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. είναι 117133501000. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χολαργός Αττικής . Τα γραφεία της εταιρείας είναι στην οδό Ασπασίας , αριθμός 100, Τ.Κ. 15561. Η εταιρεία δεν βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Μοναδικός εταίρος της Εταιρείας είναι ο Αντώνιος Αντωνόπουλος του Νικολάου , κάτοικος οδού Φανερωμένης, Χολαργός και το συνολικό ποσό του κεφαλαίου εισεφέρθη σε μετρητά που κατετέθησαν στο ταμείο της εταιρείας. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στο μοναδικό εταίρο, ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρείας, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία.